Klankbordgroep

De doelstelling van de klankbordgroep is om met elkaar op informele wijze van gedachten te wisselen over de school, de ontwikkelingen en het beleid. De klankbordgroep heeft een adviserende rol richting de directie, het team en de medezeggenschapsraad. De klankbordgroep bestaat uit een aantal ouders en de directeur van de school.

  • De klankbordgroep komt minimaal 3x per schooljaar bijeen.
  • De directeur woont de bijeenkomsten bij en heeft een uitdrukkelijke verantwoordelijkheid in deze
    voor wat betreft het stimuleren, en ondersteunen bij het organiseren van de klankbordgroepsbijeenkomsten.
  • De klankbordgroep bestaat tenminste uit 3 en maximaal uit 7 leden.
  • De besprekingen van de kbg hebben een informeel karakter. De groep heeft geen bevoegdheden t.a.v.
    besluitvorming.

In de schoolgids staan de namen van de actuele leden van de klankbordgroep.