Medezeggenschapsraad

Volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft iedere school een MedezeggenschapsRaad (MR).  In de MR van de Vlinder hebben zes leden zitting; drie vertegenwoordigers van het personeel en drie ouders. Hun namen staan in de schoolgids.

Doel:
Het doel van de MR is om in samenspraak met de directeur van de school te komen tot een goed functionerende school waarbij het belang van de kinderen altijd voorop staat.

Taken/bevoegdheden MR:
Om dit doel te kunnen bereiken heeft de MR een aantal taken en bevoegdheden. Om een aantal voorbeelden te noemen:

  • Overleggen met de schooldirectie over alle belangrijke schoolzaken
  • Informatierecht. Dit wil zeggen dat de schooldirecteur alle informatie de relevant is voor de MR moet overleggen.
  • Adviesbevoegdheid. Dit wil zeggen dat de MR over alle aangelegenheden gevraagd of ongevraagd advies mag uitbrengen bij de schooldirecteur.
  • Instemmingsbevoegdheid. Hierbij valt te denken aan het formatieplan, de schooltijden, of de besteding van de gelden van de school.

Om snel te kunnen overleggen met de schooldirectie woont deze regelmatig een (deel van) de vergadering van de MR bij.

Gemeenschappelijk MedezeggenschapsRaad (GMR)

De GMR is binnen alle 15 Chronoscholen de overkoepelende Medezeggenschapsraad. De GMR heeft net als de MR’en een instemmings- en adviesbevoegdheid over het voorgestelde, bovenschoolse, beleid. Meer informatie over de GMR kunt u vinden op de site van Chrono (klik hier).